Privacybeleid

Privacy Policy HOLLAND CAMPERS INVESTMENTS 20190424

 Holland Campers Investments gevestigd aan de Middenweg 16, 2296HX in Wateringen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy policy.

 Contactgegevens

https://www.hollandcampersInvestments.nl
Middenweg 16
2296HX Wateringen
088-11 22 660

Financiële gegevens:

KvK: 17105602
IBAN: NL 39 RABO 0340 3561 54
BIC: RABO2NL
BTW/VAT: NL807394762B01 

W.P.M. van Luijk is de gegevensbeheerder van Holland Campers Investments en is te bereiken via info@hollandcampersWateringen.nl

Holland Campers Investments hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via ons privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij zullen er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Holland Campers Investments houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: Holland Campers Investments, Middenweg 16, 2296 HX Wateringen per e-mail info@hollandcamperswateringen.nl

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Holland Campers Investments verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het aangaan van overeenkomsten
 • het versturen van nieuwsbrieven
 • het aangaan van Arbeidsovereenkomsten
 • reclamatie voor verkeersovertredingen
 • alle voorkomende gevallen waarin wij voor u worden aangesproken
 • financiële administratie
 • verzekeringen

 Voor de hiervoor genoemde doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • rijbewijsnummer
 • ibannummer

 Google Analytics

Holland Campers Investments maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes welke op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.” (bron: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html).

 Google+, Facebook, Twitter, en Addthis

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Google+, Facebook en Twitter, of via de bookmarkdienstAddthis. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Addthis, Google+, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven).

 Leest u de privacyverklaring van AddthisGoogle+,  Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 Verstrekking aan derden

De HollandCampersInvestments website bevat links naar websites van derden. De in dit document vermelde richtlijnen t.a.v. uw privacy en gegevensverzameling, zijn enkel van toepassing voor het gebruik van www.hollandcampersInvestments.nl

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij alleen aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onze boekhouding en verzekeringen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken GEEN persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Holland Campers Investments bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • alleen toegang voor bevoegde werknemers
 • alleen toegang via inlogcode en wachtwoord
 • beveiligde omgeving
 • back-ups worden veilig opgeslagen
 • geen open internetverbindingen

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Juridisch voorbehoud

Holland Campers Investments heeft bij het samenstellen van deze site de uiterste zorg in acht genomen, maar kan de continue juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website niet garanderen. Holland Campers sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie op deze site. Op alle aanbiedingen en boekingen zijn de Algemene Voorwaarden van de RECRON van toepassing.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Neem contact op met ons